Update ooievaars

We volgen de broedende ooievaars in het Zwin Natuur Park van nabij op. De 13 broedparen die zich in maart in het Park gevestigd hebben, zijn nog steeds honkvast.

10-04-2018

Beginnen broeden

Inmiddels zijn 13 van die broedparen ook effectief beginnen broeden: hun gedrag wijst er op dat er eieren in het nest liggen. Slecht weer kan het broeden danig verstoren, dus hopelijk zijn de weeromstandigheden de komende weken voldoende gunstig.

Begin april zijn er nog enkele nieuwe ooievaars aangekomen in het park. De kans bestaat dat het aantal broedparen daardoor nog met 1-2 omhoog gaat. Eén van die nieuwkomers, een jonge vogel met ringnummer 6312 die in 2013 als kuiken in het Zwin geringd werd, ging eind maart nogal agressief te keer in zijn poging een nest te veroveren. Vooral één van de twee nesten aan de ooievaarstoren kreeg het hard te verduren: het mannetje van dat gevestigde koppel hield er zelfs een bloedende wonde in de nek aan over! Aanvallen van andere ooievaars zijn een niet te onderschatten risico op mislukking. Ooievaars zonder nest nemen graag een bestaand nest over, liefst meteen met partner erbij. Dat gaat sneller dan zelf een nest te moeten bouwen en een nieuwe partner te moeten aantrekken.

Uitbroeden?

Ooievaars doen er ruim 30 dagen over om hun eieren uit te broeden. In de eerste week van mei verwachten we dus de geboorte van jonge ooievaars! Het duurt daarna nog 9-10 weken vooraleer de jonge vogels klaar zijn om het nest te verlaten.

Ringen van de ooievaars

We willen zo veel mogelijk jonge ooievaars voorzien van een ring om de poot. Het ringen zal gebeuren tijdens een publieksactiviteit. De precieze datum is nu nog niet bekend, want dat hangt af van de leeftijd van de jonge vogels. Uiteraard zal hierover tijdig gecommuniceerd worden.

Bij de 13 gevestigde paren zijn 10 vogels geringd. Zo’n ring heeft een uniek nummer dat op afstand leesbaar is met een verrekijker of een telescoop. Hierdoor kunnen ooievaars individueel opgevolgd worden, wat heel waardevolle informatie oplevert. Van 8 van die 10 vogels kennen we al met zekerheid de herkomst. Ze werden alle 8 in het Zwin geringd: 6 als kuiken op het nest en 2 als volwassen vogel. De leeftijd van deze 8 geringde vogels varieert van 4 tot minstens 17 jaar oud. Ooievaars kunnen tot 30 jaar oud worden, dus de hoge leeftijd van enkele vogels hoeft niet te verbazen. Ooievaars beginnen pas ten vroegste vanaf hun derde levensjaar met broeden. Het duurt even vooraleer ze de kunst om zich voort te planten goed onder de knie hebben. Het is dan ook logisch dat de broedpopulatie voor een groot deel bestaat uit al wat oudere, meer ervaren vogels.

We trachten ook een beeld te krijgen van de ooievaarskoppels die buiten het Zwin Natuur Park broeden. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden ooievaars in het originele Zwinpark in vrijheid gesteld. Sindsdien ontwikkelde zich een populatie die lange tijd beperkt bleef tot het park zelf. Sinds een aantal jaren zwermen de vogels uit in de regio, tot in Damme en over de grens in Nederland. Op dit moment hebben we al weet van een 20-tal broedparen buiten het Zwin.