bezenderde ooievaar_2

Doel zenderproject

Samenwerking Zwin Natuur Park en KBIN

Zowel het zenderen als het ringen van de ooievaars past in de traditie van langlopend onderzoek naar ooievaars in het Zwin. Hiervoor werken we nauw samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het gaat om heel lichte zenders met een gewicht van 25 gram. Dat is minder dan 1% van het gewicht van de ooievaars. De zenders werken op zonne-energie. Ze geven tot op enkele meters na heel nauwkeurig de positie van de ooievaars weer. De 3 jonge ooievaars met een zender zijn in het jaar 2019 geboren.

Doel zenderproject

Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels. Het leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. De ooievaar is een soort om te koesteren en de zenderresultaten zullen belangrijke informatie opleveren om te helpen het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren. Het is de bedoeling dat in de volgende jaren nog meer ooievaars van een zender zullen worden voorzien.

Veranderende omstandigheden

Een groot aantal ooievaars overwintert op vuilnisbelten in Spanje. Deze vuilnisbelten worden binnenkort gesloten in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving. Daardoor zullen de toestand en de omstandigheden van hun overwinteringskwartier grondig gewijzigd worden. Met dit onderzoek willen het KBIN en het Zwin Natuur Park nagaan welke gevolgen de gewijzigde toestand in Spanje zal hebben op het trekgedrag van de ooievaars.

Belang van het onderzoek

Dergelijk onderzoek is van groot belang omdat de ooievaars een essentieel deel vormen van het natuurpatrimonium van West-Vlaanderen en in het bijzonder van het Zwin Natuur Park. Er komen steeds meer ooievaarskoppels voor in de Zwinregio en de natuurlijke populatie groeit langzaam. De ooievaar is één van de vogelsoorten waarvoor het Zwin is aangeduid als speciale beschermingszone in het kader van de EU-Vogelrichtlijn. Vandaar ook het belang om de nodige middelen in te zetten en er naar te streven om de soort verder te behouden.

Ringen vs bezenderen?

Jaarlijks worden de jonge ooievaars in het Zwin Natuur Park geringd met een unieke ring. Door deze ring krijgen ze een eigen identiteit en kunnen vogelkijkers de vogel identificeren bij waarneming. Zo krijgen we een idee welke route er genomen wordt en waar de vogel zich bevindt. Bij het aflezen van de ring zijn we afhankelijk van de menselijke actie om de gegevens correct door te geven.

Bij een bezenderde ooievaar kom je heel wat meer te weten, dagelijks kan je de route volgen en de positie nauwkeurig bepalen. Zo weet je exact wat zijn trektocht is, hoe lang hij ergens verblijft en de exacte locatie van de vogel. Hier is er geen menselijke actie voor nodig en blijven we continu op de hoogte.