Prachtige vogels

Algemene verkoopsvoorwaarden Zwin Natuur Park

Voor de openingsuren van het Zwin Natuur Park klik hier.

Over ons

De verkoper is de Provincie West-Vlaanderen, met administratieve zetel: Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries. 
Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop van het Zwin Natuur Park.
Voor meer informatie neem contact op met het Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, B-8300 Knokke-Heist, T +32 (0) 50 60 70 86, E [email protected]
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds de Provincie West-Vlaanderen en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de webshop van het Zwin Natuur Park  (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door het plaatsen van een online-bestelling bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
De provincie West-Vlaanderen heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht voor alle aankopen vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen.

Prijzen

 • De prijzen van te betalen producten aangegeven op de website zijn in euro en inclusief BTW.
 • De prijzen van de producten kunnen altijd wijzigen.
 • Voor een bestelling via de webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
 • Het personeel van het Zwin Natuur Park kan en mag iedere persoon die een ticket wil aankopen via een verminderd tarief of aan iedere houder van een abonnement, een identiteitsbewijs of officieel document opvragen om die aanvraag te rechtvaardigen.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar hebben gratis toegang tot het park. Kinderen van 6 tot en met 17 jaar worden onder de categorie “kind” ondergebracht. De categorie volwassenen omvat de personen vanaf 18 jaar. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het park betreden.
 • De toegang is gratis voor een noodzakelijke begeleider van personen met een beperking. Dit gratis toegangsticket is enkel verkrijgbaar aan de kassa en kan niet online besteld worden.
 • Een parkeerticket betaal je ter plaatse aan het parkeerautomaat. Gratis stationeren maximum 30 minuten.

Bezoek aan het park

 • Honden zijn niet toegelaten in het Zwin Natuur Park.
 • Het is verboden te roken of vuur te maken in het Zwin Natuur Park. 
 • Het is verboden om bloemen of planten te plukken in het Zwin Natuur Park. 
 • Het is verboden de aanwezige dieren te voederen of te aaien in het Zwin Natuur Park. 
 • Om de rust niet te verstoren zijn fietsen, steps e.d. niet toegelaten in het Zwin Natuur Park.
 • Het provinciaal politiereglement en het parkreglement Zwin Natuur Park (gebruikersreglement) is te allen tijde van toepassing. 

Bekijk hier het volledige parkreglement. 

Nog meer vragen? Bekijk alle veelgestelde vragen hier

Betalingen

Er kan met bancontact, cash of met creditcard aan de kassa betaald worden of er kan een factuur opgemaakt worden. Betaalt u via een factuur, dan gaat u akkoord met een betalingstermijn van 14 dagen.

Groepsboekingen

Prijzen:

de groepskorting is geldig voor online reservatie-aanvragen tot 3 weken voor de dag van het bezoek in de periode van 1 april tot en met 30 september. In de periode 1 oktober tot en met 31 maart geldt het groepstarief tot 2 weken voor de dag van het bezoek. Indien de reservatie later aangevraagd wordt, geldt de gewone e-korting voor individuele bezoekers. Om in aanmerking te komen voor het groepstarief dient de bezoekende groep uit ten minste 20 betalende personen te bestaan, tenzij anders is aangegeven.
Definitieve aantallen: uiterlijk 7 werkdagen voor het bezoek dient het definitief aantal personen bevestigd te worden via [email protected] of telefonisch op 050 60 70 86.  De definitieve aantallen zijn bindend voor de rekening en bepaalt het aantal gidsen (maximum 20 personen per gids).


Aankomst:

Bij aankomst meldt de verantwoordelijke van de groep zich bij de kassa. Hier wordt het finaal aantal bezoekers meegegeven. Verminderde aantallen worden niet in rekening gebracht. Vermeerderingen worden enkel toegelaten mits de gidsquota niet overschreden wordt en mits het betalen van de normale toegangsprijs voor deze extra bezoekers.

Koper/klant

 • De persoon/de organisatie die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de enige koper. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling.
 • De online-bestelling wordt door de Provincie West-Vlaanderen maar aanvaard als de gebruiker zich op een voldoende duidelijke manier heeft geïdentificeerd.
 • De provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de gevraagde bestelling te weigeren, als ze redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

Persoonsgegevens

 • Door te bestellen op de internetsite van de provincie West-Vlaanderen staat de koper uitdrukkelijk toe dat de provincie West-Vlaanderen zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen en de leveringen, en marketing.
 • De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden. Een mail naar de provincie West-Vlaanderen waarin dat gemeld wordt, volstaat.
 • De provincie West-Vlaanderen mag de gegevens niet overmaken aan derden.
 • De koper heeft het recht op inzage en verbetering van zijn/haar gegevens.

Ticketuitgifte

 • Het ticket kan, na acceptatie van betaling, zowel afgedrukt worden via onze reservatiesite als via het mailadres dat opgegeven werd tijdens de bestelling.
 • Het ticket wordt afgeleverd in PDF-formaat.

Geldigheid van het ticket

Om geldig te zijn moet het ticket afgedrukt worden op wit A4-papier in portret formaat met perfect leesbare streepjescode of weergegeven worden op een smartphone of tablet. Dit geldt als uw enig en uniek toegangsticket. Wanneer u dit afdrukt, dient alles in perfecte kwaliteit te zijn en moet alles leesbaar zijn, zodat geen enkele verwarring mogelijk is. Uw toegangsticket is enkel en alleen geldig op de datum van uw bezoek dat u gekozen hebt bij uw aankoop. Het ticket wordt gescand aan de onthaalbalie. Dit ticket kan slechts een keer gescand worden en alleen op de datum dat door u geselecteerd werd. Iedere poging tot namaak, misbruik of fraude zal juridische gevolgen kennen. Het ticket zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Gebruik alleen de website van het Zwin Natuur Park om uw tickets online aan te kopen en aanvaard nooit een ticket dat aangeboden wordt door een onbekende.

Annulering van een boeking van een gids

In geval van annulering van een gids door de klant wordt hij geacht het Zwin Natuur Park hiervan op de hoogte te stellen uiterlijk 7 werkdagen voor de datum via post, e-mail of fax. Zo niet worden er annulatiekosten voorzien van 100% van de kostprijs van een gids.

Vertraging bij vertrek gidsenwandeling

Als men te laat is op de afspraak, wacht de gids maximaal één uur en de duur van het bezoek zal met de vertragingstermijn worden ingekort. U mag echter wel uw bezoek verlengen na het geplande tijdsschema naargelang de beschikbaarheid van de gids en in geval van zijn/haar akkoord. In dat geval kan een supplement aangerekend worden van 40euro per uur per gids, betaling te regelen op de dag van het bezoek.
In geval dat de gids te laat is, wacht de groep een half uur. Met instemming van de groep en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gids, kan het bezoek verlengd worden met de tijd van de vertraging.

Extreme (weers)omstandigheden

Het Zwin is een dynamisch natuurgebied en sommige activiteiten vinden er plaats in open lucht. Extreme (weers)omstandigheden, zoals bijvoorbeeld stormweer of zeer hoge waterstanden bij springtij, kunnen bepaalde activiteiten onverwacht en tijdelijk onmogelijk maken. De kans is heel klein dat die omstandigheden zich zullen voordoen tijdens jouw bezoek, maar als dat toch het geval zou zijn, kan het Zwin Natuur Park zich genoodzaakt zien om het uitoefenen van bepaalde activiteiten te verhinderen of te beperken. Die beslissing wordt desgevallend genomen voor de veiligheid van de deelnemers aan de activiteiten. In de mate van het mogelijke zal je in dit geval vooraf op de hoogte worden gebracht, onder voorbehoud dat dit heel laattijdig kan zijn omwille van de onverwachtheid van de omstandigheden. Het Zwin Natuur Park zal dan helpen om een aangepaste activiteit te voorzien.

Problemen/klachten i.v.m. een bestelling of een levering

In geval van klachten kan men zich richten tot het Zwin Natuur Park via mail of brief: [email protected] of Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist.

Terugbetalingspolitiek 

Na aankoop door de klant, of het nu gaat om tickets of abonnementen, kunnen deze niet omgeruild, doorverkocht of terugbetaald worden. In geen geval zal een ticket of een abonnement terugbetaald worden, zelfs niet in het geval dat het ticket of het abonnement niet door de klant gebruikt werd tijdens de geldigheidsperiode.

Bewijsmiddelen

 • De klant en de provincie West-Vlaanderen aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.
 • Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van de provincie West-Vlaanderen door partijen worden aanvaard als bewijs.

Elektronische en intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud en de structuur van de webshop van de provincie West-Vlaanderen, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data en de onderliggende databanken, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de provincie West-Vlaanderen of rechthoudende derden.
 • Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de provincie West-Vlaanderen.

Beperking van de aansprakelijkheid

 • De provincie West-Vlaanderen  levert grote inspanningen opdat de via de webshop ter beschikking gestelde informatie volledig en juist zou zijn. De provincie West-Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de webshop. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van de provincie West-Vlaanderen niet als bindend worden beschouwd.
 • Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die de provincie West-Vlaanderen via haar webshop ter beschikking stelt, dan kan hij/zij het Zwin Natuur Park contacteren [email protected] 
 • De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
 • De provincie West-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van haar webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
 • De websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere sites of naar pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van dergelijke links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud. De provincie West-Vlaanderen  kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Overmacht

 • De Provincie West-Vlaanderen  is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert.
 • Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: stakingen, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, verkeerd of niet-levering door de post.
 • Provincie West-Vlaanderen hoeft niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van een dergelijke situatie van overmacht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van enige betwisting omtrent de verkoopsvoorwaarden of een niet in de onderhavige voorwaarden voorziene situatie, is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd. 

Belangrijke reglementen

Contact

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
T: +32 50 60 70 86
E: [email protected]