parkreglement

Parkreglement

Wie het Zwin Natuur Park bezoekt, gaat automatisch akkoord met het parkreglement.
Het reglement kan je hier bekijken. 

Artikel 1:

Het Zwin Natuur Park, gelegen aan de Graaf Leon Lippensdreef 8 te 8300 Knokke-Heist, dat wordt uitgebaat door het IVA Zwin Natuur Park,  bestaat uit:

 • een betalende zone, omvattende het buitenpark en het museaal gedeelte binnen het onthaalgebouw,
 • en een niet-betalende zone, omvattende delen van het onthaalgebouw, de cafetaria, de parking en buitenomgeving. 

Voor de Zwinvlakte geldt een afzonderlijk toegankelijkheidsregeling van het Agentschap voor Natuur en Bos. De verschillende deelzones worden op bijgaande kaart in kleur aangeduid. 

Artikel 2:

Door hun loutere aanwezigheid in het Zwin Natuur Park verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan dit gebruiksreglement, de algemene voorwaarden en evenals aan het provinciaal politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen dat ook van toepassing is op het Zwin Natuur Park.
De bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen en onderrichtingen die door het Zwinpersoneel of de domeinwachters gegeven worden. Indien men de richtlijnen en onderrichtingen niet volgt, kan de toegang geweigerd worden.

Artikel 3:

Om veiligheidsredenen is het verboden bagage, rugzakken en goederen en voorwerpen van gelijk welke aard achter te laten in het gehele domein. Bezoekers dienen hun bagage verplicht achter te laten in de daartoe bestemde lockers.

Artikel 4:

In het Zwin Natuur Park is het verboden:

 • dranken en voedingswaren te consumeren, uitgezonderd in de horeca en in de ingerichte en aangeduide ruimtes.
 • de zone te betreden zonder toegangsbewijs of schriftelijke toestemming.
 • de zone te betreden met (huis-)dieren, behalve geleidehonden die steeds aan een fysiek zichtbare leiband dienen gehouden te worden.
 • de zone te betreden buiten de voor de bezoekers opengestelde paden en andere infrastructuur.
 • aanwezig te zijn na de openingsuren, tenzij met schriftelijke toestemming.
 • te roken.
 • gebruik te maken van fietsen, go-karts, rolschaatsen, skeelers, hooverboards,…

Artikel 5:

In het Zwin Natuur Park gelden de volgende regels:

 • Elke bezoeker wordt gevraagd zich fatsoenlijk te kleden en aangepaste kledij te dragen.
 • Groepen minderjarigen dienen steeds onder toezicht te staan van de meerderjarige begeleider.
 • Kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, moeten steeds onder begeleiding het Zwin Natuur Park betreden.
 • Na aankoop door de klant, of het nu gaat om tickets of abonnementen, kunnen deze niet omgeruild, doorverkocht of terugbetaald worden. In geen geval zal een ticket of een abonnement terugbetaald worden, zelfs niet in het geval dat het ticket of het abonnement niet door de klant gebruikt werd tijdens de geldigheidsperiode.
 • In het natuurpark geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u.
 • De directie behoudt zicht het recht om de toegang tot het Zwin Natuur Park te beperken, bezoekers de toegang te weigeren of het Zwin Natuur Park te ontruimen naar aanleiding van een piek in het bezoekersaantal, uit veiligheidsoverwegingen of in geval van overmacht.
 • Het binnenbrengen en gebruiken van audiovisueel opnameapparatuur  is enkel toegelaten voor persoonlijke doeleinden. Audiovisuele opnames voor professioneel gebruik, publicitaire doeleinden en verspreiding via de media, zijn slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het Zwin Natuur Park.

Artikel 6:

Op de parking en in de buitenomgeving gelden volgende regels:

 • Het is verboden fietsen te stallen buiten de daartoe voorziene en aangeduide plaatsen en auto’s te parkeren buiten de daartoe voorziene parkeervakken.
 • De toegang tot de parking is verboden voor vrachtwagens, aanhangwagens en caravans.
 • Autobussen, autocars  en kampeerwagens dienen op de speciaal ingerichte en aangeduide parkeervakken te parkeren.
 • Er geldt op de parking een snelheidsbeperking van 10 km/u.

Artikel 7:

Leveringen met gemotoriseerd vervoer voor de horeca en voor het Zwin Natuur Park moeten gebeuren voor 10u of na 16u30. De leveranciers moeten de aangeduide signalisatie volgen.

Artikel 8:

Eventuele afwijkingen op dit gebruiksreglement worden verleend door IVA Zwin Natuur Park na schriftelijke aanvraag.