Recente waarnemingen in het Zwin

Sinds eind augustus zijn heel wat trekvogels het Zwin gepasseerd. Vele hielden er even halt om te rusten en bij te tanken.

22-10-2018

Steltlopers

Een bijzondere groep trekvogels die in het oog springt in een gebied als het Zwin zijn de steltlopers. Er werden maar liefst 26 soorten genoteerd! Verschillende van die soorten lieten mooie aantallen optekenen. Opmerkelijke maxima waren er met name van scholekster (175), wulp (ca. 350), bonte strandloper (108), bontbekplevier (54) en zilverplevier (20).

Ganzen en eenden

In de loop van september en oktober liepen de aantallen ganzen en eenden duidelijk op. Bij de ganzen waren er maxima tot ca. 900 grauwe ganzen en 790 brandganzen. In oktober doken de eerste groepen kleine rietganzen en kolganzen op. De meest algemene eendensoorten waren wilde eend (tot ca. 450), bergeend (tot 185), smient (tot 180), slobeend (tot 153) en wintertaling (tot 80).

De waarnemingen van ooievaars liepen sterk terug. Er hing nog een handvol vogels rond, maar die lieten zich slechts sporadisch zien. Op 3 nesten in het Zwin Natuur Park kwamen af en toe nog vogels slapen. De aantallen van kleine zilverreiger bleven vrij stabiel tussen 10-20 exemplaren.

Begin september pleisterden nog veel lepelaars (tot 44), maar de aantallen namen in de loop van de maand steeds verder af. In oktober werden af en toe nog enkele vogels gezien. Er werden ook heel wat groepen doortrekkers waargenomen. 
Lees het volledig verslag over de lepelaars in het Zwin. 

De ene soort is naar Afrika, de Noordelijke soorten komen toe

September is traditioneel de maand waarin Afrikatrekkers als tapuit, boerenzwaluw, grasmus enz. ons verlaten. De waarnemingen van die soorten liepen dus terug. Hun plaats werd ingenomen door noordelijke soorten die arriveerden, zoals koperwieken, kepen, sijzen en grote aantallen spreeuwen, zanglijsters en vinken. In de schorre werden vanaf begin oktober vele tientallen oeverpiepers waargenomen.

Enkele bijzondere soorten

Uiteraard worden in een topgebied als het Zwin geregeld bijzondere soorten gezien. De voorbije weken waren dat onder meer middelste zaagbek, visarend, rode wouw, blauwe kiekendief, porseleinhoen, smelleken, strandleeuwerik, kruisbek en geelgors. Bijzonder waren 11 veldwaarnemingen van bladkoning, met daarnaast nog 6 ringvangsten van dit mooie Siberische zangvogeltje.

Amfibieën & insecten

Op niet-vogelvlak viel er ook heel wat te beleven en te bekijken. Boomkikkers lieten zich dankzij het mooie nazomerweer nog prima en massaal observeren. Opvallend waren de vele schorzijdebijen in de vlakte, vooral foeragerend op zeeaster. De aantallen vlinders waren naar verhouding laag. Libellen vielen daarentegen wel op, met name grote aantallen van bruinrode heidelibellen en paardenbijters. Bijzonder waren meerdere waarnemingen van de zeldzame zuidelijke heidelibel, alsook van zadellibel, tengere pantserjuffer en zwervende pantserjuffer. Enkele zeer bijzondere insectenwaarnemingen waren er van enkele nachtvlindersoorten als lamsoorvedermot, witsprietmeldekokermot en lichtbruine meldekokermot. De observatie van herfstblaaskop was de eerste waarneming ooit voor de Belgische kust.