Ooievaar

Legaten

Het Zwin is ongetwijfeld één van de bekendste natuurreservaten langs de Belgische en Nederlandse kust. 
Bij menig natuurliefhebber werd het zaadje van passie voor natuur in het Zwin geplant of kreeg het er in elk geval extra voeding.
Het veelzijdige, grensoverschrijdende natuurgebied is een trekpleister voor wie graag naar vogels kijkt en dé place to be voor liefhebbers van unieke planten. Het natuurgebied is ook een prachtige en aangename plek voor al wie van stilte, rust en natuur houdt.

Het Zwin geniet bekendheid omwille van zijn grote natuurwaarde. Via de Zwingeul, de geul die het gebied met de Noordzee verbindt, stroomt twee keer per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Door dit bijzonder spel tussen land en zee ontstaat een uniek landschap van slikken en schorren met hun zeldzame dieren-en plantenrijkdom.

Uw steun kan het verschil maken en bijdragen tot het behoud van deze waardevolle natuur, nu en in de toekomst. Met het toekennen van een legaat draagt u bij tot het wetenschappelijk onderzoek en het behoud van de prachtige en zeldzame natuur van het uitzonderlijke gebied.

Bescherm wat u dierbaar is en help zo mee bij het realiseren van een droom of ambitie.

Onze projecten stellen we graag aan u voor:

Project Track de trek - vogels bezenderen voor wetenschappelijk onderzoek

Het Zwin Natuur Park is een belangrijk gebied voor heel wat soorten (trek)vogels. Het Zwin Natuur Park is ook een plek waar onderzoek naar (trek)vogels wordt gedaan. Behalve dat dergelijk onderzoek op zich van belang is om kennis te verhogen over de betrokken vogelsoorten en om ze beter te kunnen beschermen, is het Zwin Natuur Park ook de plek bij uitstek om de resultaten van dat onderzoek kenbaar te maken bij het grote publiek.

Een uitstekende methode om vogels te onderzoeken is het aanbrengen van zenders en gelijkaardige technologische apparatuur, zoals tags. Dat laat toe om vogels van nabij te kunnen volgen, op een manier die in het veld onmogelijk is. In het Zwin Natuur Park loopt sinds 2019 een project voor het zenderen van ooievaars. Dat heeft al waardevolle resultaten opgeleverd, en dat zal alleen maar toenemen bij volgehouden inspanning.

Op termijn zouden ook andere vogelsoorten, in eerste instantie deze die typisch zijn voor de Zwinstreek, in aanmerking kunnen komen voor zenderprojecten. De technologische ontwikkelingen op dit vlak staan niet stil, en steeds kleinere zendertypes zijn beschikbaar voor steeds kleinere vogels. Het aankopen en opvolgen van zenders is duur, en financiële steun zou welkom zijn. Het geld voor dit project kan ook worden aangewend voor uitlopers van een zenderproject, zoals de ondersteuning van terreinbezoek aan plaatsen waar zender-vogels uit het Zwin veel tijd doorbrengen en eventueel zelfs opzetten van partnerships met organisaties die op die plaatsen actief zijn zodat we de reis van de vogels mee kunnen veiliger maken en ook beleefbaar maken voor de bezoeker. Zo groeit het bewustzijn van de internationale context bij de bescherming en zorg voor vogelsoorten.

Bekijk hier onze huidige resultaten van het zenderproject van onze ooievaars

 

Zenderooievaars
Bezendering

Project - Voedsel voor ooievaars - voedselvriendelijke omgeving

De populatie ooievaars in het Zwin is gedaald in vergelijking met de piekperiode rond de eeuwwisseling. Het stopzetten van het bijvoederen in het Zwin Natuur Park speelt daarbij vermoedelijk een belangrijke rol. De paren die nog in het gebied broeden brengen naar verhouding weinig jongen groot, en relatief veel gevestigde paren slagen er niet in om met succes te broeden. Dat is een verschijnsel dat in heel België en ook in Nederland wordt waargenomen, maar in het Zwin lijkt het gemiddelde broedsucces nog net iets lager, ook in vergelijking met nabijgelegen paren iets verder landinwaarts bij Damme.

In de eerste plaats zou met geld voor dit project kunnen onderzocht worden hoe het zit met de voedselsituatie in het Zwin en omgeving, wat de knelpunten zijn en welke initiatieven hieraan kunnen verhelpen. Zonder op de resultaten van een dergelijk onderzoek te kunnen vooruit lopen, is het realistisch dat de gebrekkige voedselsituatie in het platteland rond het Zwin te schraal is voor ooievaars om een degelijk broedsucces te hebben.

Ooievaars zijn weliswaar opportunisten als het op voedsel aankomt, maar het zijn vooral voedselrijke graslanden die belangrijk zijn als voedselgebied. Laat dat nu net een biotooptype zijn dat de voorbije decennia stevige klappen heeft gekregen in ons land en zeker ook in de polders. De ruime omgeving van het Zwin is in dat opzicht karig bedeeld. Het overheersende landbouwgebruik zijn akkers; graslanden zijn zeldzaam en dat geldt zeker voor minder intensief bewerkte graslanden. Dit project zou kunnen inzetten op het verbeteren van de voedselsituatie voor ooievaars in het omliggende gebied van het Zwin, met als doel de oppervlakte voedselrijk grasland te verhogen. Er zijn diverse manieren die gangbaar zijn om met landeigenaars samen te werken op dit vlak. De regiowerking van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos zouden hiervoor kunnen ingezet worden en er kan hiervoor ook samengewerkt worden met de Vlaamse Landmaatschappij.

Het geld zelf zou in eerste instantie gaan naar studie, communicatiecampagnes, samenwerking hierrond, bewustzijn creëren en stimuleren van private grasland en gazoneigenaars om hun grond “ooievaar vriendelijk” te maken, eventueel een financiële tegemoetkoming om een bepaald graslandbeheer te voeren, en eventueel verwerving. De ooievaar zal voor dit project dienen als een opvallende en populaire vlaggensoort. Veel andere natuurwaarden die verbonden zijn met kwalitatieve graslanden zullen mee profiteren. De maatregelen zouden vanzelfsprekend zo uitgewerkt worden dat ze aanvullend zijn op de reguliere werkingen van de overheden die hierrond werken.

Ooievaar Kleyne Vlakte
Ooievaar met jong

Project - Levend erfgoed in de Zwinstreek

Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de Zwinstreek. Ze vormen het levend erfgoed van de streek en waren ook van grote betekenis in het verleden.Ook oude runderrassen en andere grazers vormen levend erfgoed maar zijn met uitsterven bedreigd. Daarom wordt nu reeds in de Zwinduinen en -polders gewerkt met oude rassen zoals de Duinengeit en het Vlaamse Schaap. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen en mag dan ook wel wat meer in de kijker komen.
Natuurbeheer vereist zelfredzame rassen maar het aanbod van inheemse dieren zoals West-Vlaams Roodvee is te klein wegens niet rendabel. Herders zijn ook een uitstervend ras en worstelen om te kunnen overleven

Begrazing is de meest C02 vriendelijke manier om grazige oppervlaktes te beheren. Terwijl maaisel van natuurgebieden nog vaak niet kan hergebruikt worden en restmateriaal oplevert, wordt door begrazing de vegetatie in een natuurgebied een potentiële bron voor vlees en wol. Grazers zorgen ook voor een hogere biodiversiteit en maken het beheer mogelijk van de moeilijker bereikbare plaatsen zoals het broedeiland en de dijken van het Zwin. Bovendien zorgen ze voor extra natuurbeleving.

Met dit project willen we ondersteunend gaan werken om de terugkeer van de herder in en om het Zwin te faciliteren en om oude rassen kansen te bieden. Het is ook een uitgelezen kans om lokaal streekproducten in de kijker te stellen. Nu reeds wordt het vlees van de koeien in het Zwin verkocht maar dat is nog niet gekend. Het is echter een mooi voorbeeld van het verzoenen van erfgoed, natuur en landbouw. De middelen zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om de herder te ondersteunen, om stewards in te zetten om bv. loslopende hondeneigenaars aan te spreken, om het houden van zelfredzame rassen een duwtje in de rug te geven en om de lokale verkoop van natuurvlees en de circulaire economie die erachter staat  in de kijker te stellen.

Schapen Zwindijk
Schaap Zwindijk

Contact

Contactpersoon: Peter Strubbe

[email protected]

050 61 93 79

Peter Strubbe